POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska

Wyznaczenia 2021

Data ukazania się ogłoszenia: 22.10.2020

Data aktualizacji ogłoszenia: 06.11.2020
(dot.
Załącznika nr 1 do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 5 listopada 2020 r. nr GIWpr.0200.1.22.2020 - Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej)OGŁOSZENIE

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.: Dz.U. 2018 r. poz. 1557)

 

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

Rodzaj czynności:

 1. Szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze;
 2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 3. Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w następujących zakładach:
 5. Badanie mięsa zwierząt łownych;
 6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 7. Sprawowaniu nadzoru nad przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 8. Pobieranie prób do badań;
 9. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;
 10. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Czynności pomocnicze:

1.  Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

·         Badań klinicznych zwierząt,

·         Ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych

·         Pobierania próbek do badań

2.               Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:

·      Sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są
zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów
choroby,

·      Pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt

·      Rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny 
mięsa,

·      Znakowanie mięsa

3.      Czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (teks jednolity:
Dz.U z 2020r. poz. 1421).

 

 

 

Miejsce wykonywania czynności:

teren powiatu średzkiego (zgodnie z wyznaczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp.)

 

 

 

Wymagania konieczne:

·              wykształcenie wyższe weterynaryjne

 • wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze);
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel ;
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.
 • posiadane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 860 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • dokumenty potwierdzające odbycie rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt – w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia);
 • dokumenty potwierdzające odbycia 3 - miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii lub lekarz weterynarii;
 • aktualna zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • aktualne badania okulistyczne;
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • aktualne zaświadczenia od pracodawcy, od innego zleceniodawcy lub zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. 1
 • prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – zał. 2 lub zał. 3

 

Osoby, które były wyznaczone w tatach ubiegłych i złożyły kopie wymaganych dokumentów i nadal są aktualne, nie muszą składać ich ponownie.

 

 

Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty w terminie do:

 

10.11.2020r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Wlkp. lub pod adresem:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 

w Środzie Wielkopolskiej

 

ul. Kosynierów 48

 

63-000 Środa Wlkp.

 

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia.

 

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wlkp. określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WYZNACZENIA 2021.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).


Załączniki:
Zał. nr 1 - oświadczenie zleceniobiorcy.docx
Zał. nr 2 - podanie o wyznaczenie.doc
Zał. nr 3 - czynności pomocnicze.doc
Oświadczenie karalność.docx


Załącznik nr 1 do instrukcji GLW nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. - zgłoszenie wstępnej gotowości

Kontakt z nami

Nasz adres:

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Kontakt z nami:
tel./fax: (61) 285 34 76, (61) 285 86 93

e-mail: piwsroda@wiw.poznan.pl

 

 

 

www.piwsrodawlkp.pl